Venezuela Du Bolivar

Year > 2016 2017

 • Venezuela 5000 (5 000) Bolivars X 500 Pcs Hlaf Brick, 2016-2017 P-96 Utilisé
 • Venezuela 100000 (100 000) Bolivars X 500 Pcs Bundle Half Brick, 2017 P-100 Unc
 • Venezuela (6)muestra Banknotes 2/5/10/20/50/100 Bolivares Unc
 • Venezuela 500 Bolivares X 500 Pcs Moitié 1/2 Brique, 5 Paquets, 2016-2017 P-94 Utilisé
 • Venezuela 100 Bolivares X 1000 Pcs Bundle Brick, 2016-2017 P-93 Utilisé
 • Venezuela 100000 (100.000) Bolivares X 500 Pcs Bundle Half Brick, 2017 P-100 Unc
 • Venezuela 100000 (100 000) Bolivares Fuerte X 100 Pcs Bundle, 2017 P-100 Utilisé
 • Venezuela 100000 (100000) Bolivares X 500 Pcs Bundle 1/2 Brique, 2017 Used P-100
 • Venezuela 500 Bolivares X 1000 Pcs Brick (10 Bundle), 2016-2017 P-94 D'occasion
 • Venezuela 100000 (100000) Bolivares X 1000 Pcs Ensemble De Briques, 2017 Used P-100
 • Venezuela 100000 (100000) Bolivares X 1000 Pcs Ensemble De Briques, 2017 Unc P-100